Vedtægter

Vedtægter for Landsforeningen Vaccine Bivirkningsramte fra 26.02.2023

 • 1.  Foreningens navn er Landsforeningen Vaccine Bivirkningsramte
 • Foreningen er en nonprofitorganisation, der arbejder for information om vaccinebivirkninger til patienter og deres pårørende.

 

 • 2.  Formål

      Foreningens overordnede formål er:

 • At udbrede kendskabet til bivirkninger ved vacciner.
 • Arbejde for, at sundhedsvæsnet anerkender vaccineskader som en opstået sygdom efter vaccinationer.
 • Arbejde for at patienterstatningen anerkender bivirkningsskader efter vaccinationer.
 • Påvirke beslutningstagere i Danmark til at anerkende og forebygge vaccineskader.
 • Arbejde aktivt for at de ansvarlige for bivirkningerne ved vacciner holdes til ansvar.

 

 • 3. Medlemmer og GDPR

      Medlemmer

 • Som medlem kan optages alle, som kan støtte op om Landsforeningen Vaccine Bivirkningsramtes formål, som det er beskrevet i §2.
 • Medlemmer under 15 år skal altid være repræsenteret af forældre eller værge.
 • Medlemmernes adresse, mail og telefonnummer vil være tilgængelig for bestyrelsen, som beskrevet i forbindelse med GDPR.
 • Opsigelse af medlemskab. Medlemskab ophæves ved manglende kontingentbetaling, dødsfald, frivillig udmeldelse, sletning eller eksklusion af foreningen. Eksklusion af medlemmer kan dikteres af bestyrelsen ved opførsel, der skader foreningens omdømme og anseelse og hvis medlemmer misligholder de vedtægter og de beslutninger, der er besluttet på generalforsamlingen.
 • Eksklusion af medlemmer skal fremsættes, behandles og godkendes på førstkommende generalforsamling. Alle medlemsrettigheder er sat i bero, indtil der evt. er truffet beslutning om eksklusion på generalforsamlingen. Ved medlemskabet forventes det, at medlemmerne bestræber sig på at fremme foreningens arbejde. Medlemmer er berettiget til at deltage i alle arrangementer afholdt af foreningen og til at gøre brug af foreningens services.

 

       Generelt vedr. GDPR

 • Landsforeningen Vaccine Bivirkningsramte tager beskyttelse af dine personoplysninger meget alvorligt.
 • Der vil derfor til enhver tid været udarbejdet en privatlivspolitik, hvor du, men udgangspunkt i gældende lovgivning, kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
 • Som personoplysninger regnes alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson.
 • Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger, hvor Landsforeningen Vaccine Bivirkningsramte er dataansvarlige.

 

 • 4.  Generalforsamling
 • Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
 • Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel.
 • Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.
 • Den endelige dagsorden sendes ud til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen.
 • Indkaldelsen sker kun elektronisk.
 • Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af årsregnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

 • Hvert medlem har 1 stemme.
 • For at være stemmeberettiget skal man have været medlem i mindst 3 måneder
 • Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Der kan kun træffes beslutninger for punkter der fremgår af dagsordenen.
 • Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling
 • Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker dette.
 • Medlemmerne kan bede bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne ønsker dette.    

 

 • 6.  Bestyrelsen
 • På generalforsamlingen vælges mindst 7 medlemmer, dog altid et ulige antal samt 2 suppleanter til bestyrelsen.
 • Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Det første år vælges der 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
 • Suppleanterne vælges for et år ad gangen. De kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. Suppleanter indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem må udtræde af bestyrelsen i valgperioden.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og sekretær.
 • Formanden og næstformand tegner foreningen.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen har ansvar for foreningens drift og økonomi.
 • Bestyrelsen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 • Bestyrelsen skal sørge for, at dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder er tilgængelige for medlemmerne.
 • Bestyrelsesmøderne er åbne for overværelse af medlemmer i det omfang, det praktisk kan lade sig gøre. En undtagelse er dog personsager.
 • Personer der opstiller til bestyrelsen kan, i udgangspunktet, ikke samtidig være aktive bestyrelsesmedlemmer eller have tillidserhverv i relaterede foreninger, private eller kommercielle. – Dette vurderes af den siddende bestyrelse.

 

 • 7.  Regionsgrupper
 • Medlemmerne kan danne regionsgrupper.
 • Regionsgrupperne er ansvarlige over for foreningen i henhold til foreningens formål og er forpligtiget til at vælge en regionsformand.
 • Regionsgruppen skal informere foreningen om aktiviteter.
 • Personer der opstiller til regionsgrupperne, kan ikke samtidig være aktive bestyrelsesmedlemmer eller have tillidserhverv i relaterede foreninger, private eller kommercielle. – Vurderes af den siddende bestyrelse.

 

 • 8.  Principper og visioner

       Principper

 • Foreningens holdning er, at der skal være åbenhed om alle foreningens aktiviteter, undtaget er personsager.
 • Foreningens holdning er, at der skal være tillid til, at den enkelte kan udføre et selvstændigt og ansvarligt stykke arbejde for sagen.
 • Foreningens holdning er, at det er vigtigt at kunne komme til orde med sine meninger, også selv om man er i mindretal.

 

       Visioner

 • Vejlede vaccine Bivirkningsramte ramte og deres pårørende.
 • Arbejde for at sundhedsvæsnet identificerer analyse – diagnose og behandlingsmetoder der har positiv indflydelse på vaccine Bivirkningsramtes helbred.
 • Fremme informationen og mulighed for offentlig betaling af de behandlinger der tilbydes i privat regi, med positiv virkning.
 • Samarbejde med andre landes vaccine bivirkningsramte foreninger.
 • Samarbejde med nationale- og internationale eksperter.
 • Skabe sociale aktiviteter for medlemmerne i form af foredrag, undervisning eller lignende arrangementer om vaccinationer og bivirkninger. 

 

 • 9.  Foreningens opløsning
 • Foreningen kan kun opløses, hvis det besluttes med 2/3 af foreningens fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en ordinær generalforsamling og kun hvis det efterfølgende bekræftes af 2/3 af foreningens fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling.
 • Ved foreningens opløsning skal foreningens midler gives til et formål til gavn for Vaccine Bivirkningsramte.